X

אודות השירות

האזור האישי באתר האינטרנט מאפשר לך באופן זמין ונוח וללא המתנה לקבל מידע על חובך במרכז לגביית קנסות. באזור האישי תוכל להתעדכן בנתוני התיקים הרשומים על שמך ובכלל זה מידע על הסכום לתשלום, הליכי גבייה, הגבלות, הסדרי חוב ולעקוב אחר פניות שהתקבלו מטעמך. כמו כן ניתן לשלם את החוב באמצעות כרטיס אשראי.

לתשומת לבך,

מידע באתר זה אינו מחליף את המידע הקיים ברשומות המרכז לגביית קנסות.
הכתוב בדף זה מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הנחיות טכניות

לצפייה אופטימלית באתר שירות אישי מומלץ להשתמש ברזולוציה של 768X1024.

איך מצטרפים לשירות

כניסה לאזור האישי אפשרית לאחר הרשמה לשירות באמצעות מערכת הזדהות לאומית .

להרשמה לשירות לחץ כאן

לחברה:
מסמך מורשה חתימה
לקבלת סיסמא יש לפנות למרכז לגביית קנסות באמצעות טופס פנייה מקוון

אבטחת מידע

המרכז לגביית קנסות השקיע משאבים רבים ביצירת מערכת לאבטחת מידע ולשמירה על הפרטיות, המבוססת על הכלים המתקדמים ביותר בתחום זה. שרתי אבטחה מתוחכמים בתחום אבטחת המידע, מגנים על מערכות האתר ועל המידע הנמצא ברשות המרכז לגביית קנסות. האזור האישי הינו מערכת סגורה ומאובטחת, הן בתקשורת מול הלקוח והן בשרתי המערכת. הכניסה לאתר היא באמצעות מערכת זיהוי המשלבת שני פרטים מזהים (מספר תעודת זהות, מספר דרכון או ח.פ של הלקוח החייב במרכז וסיסמא). הסיסמא ניתנת עם ההצטרפות לשירות ולאחר זיהוי אישי.

הזדהות במערכת זו תבטיח את הפרטיות הדרושה. מטעמי סודיות ואבטחת מידע, ניסיונות כניסה שגויים למערכת יגרמו לחסימת כניסתך. אם לא התבצעה פעילות בשירות במשך מספר דקות, ינותק הקשר עם המערכת כדי למנוע כניסתם של אחרים.

תנאי שימוש

אזור אישי לחייב של המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן: "המרכז") מיועד להצגת מידע מקבצי המרכז לגביית קנסות במטרה לאפשר למשתמש נגישות וזמינות לחלק מן המידע האישי המופיע אודותיו במערכת המרכז (להלן: "האזור האישי"), הכל כמפורט להלן: (להלן: "האזור האישי").

"משתמש" הינו כל אדם אשר קיבל מהמרכז סיסמא לכניסה לאזור האישי.

המידע המוצג באזור האישי מוגש כשירות לציבור המשתמשים, ולפיכך, בהתאם לשיקול דעת המרכז, נבחרו הנתונים העדכניים המרכזיים השכיחים בפניות למרכז. המידע באתר זה נוסח מחדש ואינו בהכרח זהה לנוסח המופיע ברשומות או בתכתובות רשמיות אחרות של המרכז. המידע המוצג באזור האישי אינו כולל את כל הנתונים ההיסטוריים המופיעים בתיקים. היקף המידע המוצג באזור האישי מוגבל תקופתית ביחס לכל נושא.

תנאי השימוש הקבועים במסמך זה, יחולו על כל שימוש שיעשה המשתמש באזור האישי, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

המרכז מציג את המידע בשירות מקוון ברשת האינטרנט בכפוף לתנאים הבאים:

 1. השימוש באתר זה הוא באמצעות מספר זיהוי וסיסמא הנמסרת למשתמש מטעם המרכז.
 2. יובהר בזאת, כי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת הסיסמא. המרכז יהיה פטור מכל אחריות במקרה של מסירת מידע לאדם אחר אשר הזדהה באמצעי הזיהוי האישיים שנמסרו למשתמש.
 3. המשתמש מתחייב להודיע למרכז על כל מקרה של אובדן הסיסמא או גילויים לאחר שלא בהסכמת המשתמש.
 4. המידע המוצג באזור האישי אינו מחליף או מוסיף על המידע הקיים ברשומות המרכז והמשתמש בכל מקרה רשאי לפנות לקבלת מידע אודות חובותיו ישירות למרכז. בכל מקרה של ספק או סתירה בין המידע המוצג באזור האישי לבין הרישומים בקובץ המידע של המרכז, ייקבעו הרישומים שבידי המרכז.
 5. אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את המרכז ויחידותיו בחיובים כלשהם שאינם על פי דין, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.
 6. היקפם וזמינותם של המידע, התוכנה, התכנים, השירותים ותנאי השימוש המופיעים באתר זה, וכל היבט אחר הקשור עימם, ניתנים לשינוי על פי החלטת המרכז, ללא כל צורך בהודעה מראש על כך. המרכז רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר האישי, כולם או מקצתם.
 7. כל המידע המופיע באזור האישי מיועד לשירות המשתמשים ושייך למרכז, למעט אם נכתב אחרת. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות, בתמורה או שלא בתמורה חומרים אלו, כולם או מקצתם, ללא הסכמת המרכז, וללא סימון מתאים של זכויות היוצרים.
 8. השירות מוצע לציבור "כמו שהוא" ("As Is"). המרכז לגביית קנסות לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישא המרכז באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באזור האישי.
 9. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באזור האישי ובמידע המוצג בו. לא יישא המרכז באחריות לשימושים שיעשו בחומר המוצג על ידי המשתמש או על ידי צד ג'.
 10. למרכז לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או צד ג', הנובעת מהשימוש באתר זה או מהסתמכות על מידע המצוי בו. המרכז לא יפצה את המשתמש ו/או צד שלישי על הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו כתוצאה מהשימוש באתר זה.
 11. המרכז לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באזור האישי, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.
 12. המרכז אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו או ייקטעו וכי יהיו חסינים מפני נזקים, כשלים או תקלות אצל המרכז או אצל ספקי המרכז.
 13. המרכז לא יהיה אחראי בגין כל קושי בשימוש באזור האישי, אי דיוק במידע, וירוס מחשב, אי התאמה בינו ובין תוכנות או קבצים של המשתמש, או כל פגם אחר באתר זה, וכן בגין כל בעיה שהיא הנגרמת למשתמש בשל גורמים שאינם בשליטת המרכז.
 14. לנוחות המשתמש, בשירות זה נמצאים קישורים לאתר רשות האכיפה והגבייה, לאתר התשלומים הממשלתי ולאתרים חיצונים רלוונטיים נוספים.
 15. המרכז עושה ויעשה כמיטב יכולתו כדי לשמור על חיסיון הנתונים באזור האישי, ולשם כך נרכשו מערכות אבטחה מהמשוכללות הקיימות בשוק, בוצעו בדיקות חוסן, אולם מוסכם שבמקרה של תקלה או במקרים שאינם בשליטתו, לא יהיה המרכז אחראי לשמירת המידע.
 16. המרכז יהא רשאי לעשות שימוש במידע על פעילות המשתמש באזור האישי בכפוף להוראות כל דין לצורך תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמשים בו; לעריכת ניתוחים סטטיסטיים, ולהגנה על המרכז והמשתמשים מפני זיופים, שימוש לא חוקי או שימוש פוגע.
 17. על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בישראל.

בכל שאלה אודות שירות זה ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המרכז, ניתן לפנות ישירות למרכז לגביית קנסות באמצעות הטלפון 35592* או 073-2055000.

קיימת בעיה בהורדת קובץ
פנה לצ'אט לתמיכה
קיימת בעיה בהורדת קובץ
נסה שנית מאוחר יותר
הודעת שגיאה
שגיאה בשליחת ההודעה
לא ניתן לשלוח מסרון למספר טלפון המעודכן במרכז לגביית קנסות

לעדכון פרטי ההתקשרות, יש לפנות למוקד הטלפוני במספר 35592*.
פרטי התקשרות אינם מזוהים
לצורך הגנה על פרטיותך, ניתן לבצע רישום לאיזור האישי, רק באמצעות הזנת פרטי התקשרות התואמים למעודכן במרכז לגביית קנסות.
לעדכון פרטי ההתקשרות, יש לפנות למוקד הטלפוני במספר 35592*.
כמו כן, ניתן להיכנס לאיזור האישי, ללא צורך ברישום נוסף.
הודעת שגיאה
קיימת בעיה עם המערכת כרגע אנא נסו בעוד מספר דקות
תודה
הודעת שגיאה
ישנה שגיאה בפרטים שהוזנו.
הודעת שגיאה
סיסמאות לא תואמות
הודעת שגיאה
סיסמה ישנה לא תואמת
הודעת שגיאה
סיסמה חדשה לא חזקה מספיק.
מומלץ ליצור סיסמה חזקה אשר תכיל לפחות 8 תווים וביניהם:
 • אות אחת באנגלית (A-Z או a-z)
 • ספרה אחת (0-9)
 • ותו מיוחד אחד (!#$%?)
הודעת שגיאה
הסיסמה כבר היתה בשימוש
הודעת שגיאה
סיסמה חדשה לא התקבלה
הרישום בוצע בהצלחה
תוקף הסיסמא ל-90 יום.
הודעת שגיאה
פרטי ת.ז לא אומתו. יש להקליד הנתונים כפי שמופיעים בתעודת הזהות
רישום למערכת
הוקש קוד שגוי.
הודעה נשלחה מספר פעמים מקסימלי. לא ניתן לשלוח שנית.
למילוי טופס הרישום מחדש לחץ כאן
רישום למערכת
הוקש קוד שגוי.
יש לנסות שנית.
לשליחה חוזרת של הקוד לחץ
רישום למערכת
ההודעה נשלחה אליך שוב פעם.